Ionian Mode

………………………………………

Dorian Mode

………………………………………

Phrygian Mode

………………………………………

Lydian Mode

………………………………………

Mixolydian Mode

………………………………………

Aeolian Mode

………………………………………

Locrian Mode

………………………………………

Advertisements